In een periode van economische groei schuift kostenbeheersing vaak naar de achtergrond. Dat kan tot problemen leiden, met name wanneer de omzetstijging stagneert. Hoe krijg je de uitgaven op tijd op orde?

Enerzijds is de lagere prioriteit voor kostenbeheersing begrijpelijk: voor het realiseren van omzetverhoging gaat de kost voor de baat uit. Anderzijds is het een risico voor de continuïteit van je bedrijf wanneer hier onvoldoende oog voor is. Er zijn verschillende manieren om kostenbeheersing structureel toe te passen, zoals:

1. Inkoop

Veel mkb’ers zijn een fors percentage van hun omzet kwijt aan de doorlopende inkoop van goederen en diensten. In dat geval heeft een relatief beperkte besparing al een forse impact op de winst.

Daarnaast is het van belang de inkoop efficiënt te (blijven) organiseren. Zorg – aan de hand van tegenoffertes – met regelmaat voor concurrerende prijzen. Zoek de optimale besteleenheden, onderhandel in geval van bijzondere leveringen en optimaliseer transport en opslag.

2. Personele bezetting

Vanuit kostenperspectief ontkom je er niet aan je personele organisatie doorlopend onder de loep te nemen. In de eerste plaats is het van belang dat de productiviteit van de onderneming (omzet/fte) blijft stijgen. Een stagnerende productiviteit duidt op (mogelijke) inefficiënties in je organisatie.

Het is tevens belangrijk dat er een goede balans is tussen enerzijds vaste medewerkers en anderzijds flexibele werknemers en oproepkrachten. Kun je pieken en dalen flexibel opvangen? En zijn je vaste werknemers in staat taken van andere werknemers tijdelijk over te nemen?  

Wees in dit verband alert op de nieuwe Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) die per 1 januari 2020 in werking treedt. Hierin wordt de regelgeving voor flexibele werknemers, payrolling, en oproepkrachten aangepast!

3. Huurlasten

Veel mkb’ers maken voor hun bedrijfsvoering gebruik van huurpanden. De naderende afloop van huurtermijnen is een goed moment om de status quo te herzien.

In alle gevallen is het goed om mogelijke alternatieven in overweging te nemen en tijdig de onderhandelingen met de verhuurder op te starten. Voor het verlengen van de lopende huurtermijn voor meerdere jaren mag van de verhuurder ook een materiële tegenprestatie gevraagd worden.

Daarnaast is het in deze van belang alert te zijn op de nieuwe wetgeving inzake het duurzaam maken van bedrijfspanden. Deze wetgeving gaat in per januari 2023 (het moment waarop bedrijfsgebouwen aan het 'C-label' moeten voldoen) en de huurder wordt hier mede voor aangeslagen.

4. Kortingen

Kortingen worden door mkb’ers vaak als een gegeven beschouwd. Ze worden regelmatig niet voldoende onderbouwd of zonder tegenprestatie aan klanten verstrekt. Hoge kortingen kunnen ondermijnend zijn voor het te voeren prijsbeleid in de markt.

Het is aan te raden om een of meerdere keren per jaar, in ieder geval voorafgaand aan nieuwe jaarafspraken of de uitgifte van een nieuwe prijscourant, de bestaande kortingen in beeld te brengen en te zien of er een andere aanpak mogelijk is.

5. Kostprijsberekening

Het verdient aanbeveling je kostprijsberekening periodiek onder de loep te nemen. Afhankelijk van het type onderneming en de sector waarin je bedrijf actief is, dient dit één of meerdere keren per jaar te gebeuren.

Een adequate kostprijsberekening is cruciaal voor je calculaties en geeft je voortdurend inzicht in je concurrerend vermogen en marge. Wil je daar meer over weten? Lees dan het onderstaande e-book 'Hoe bepaal je jouw (kost)prijs?'.

Download de whitepaper