De kerstboom staat al een tijdje in het bedrijfspand en slechts enkele werkdagen scheiden ons van het nieuwe jaar. Voorafgaand aan de jaarwisseling wensen wij elkaar veel succes toe, zonder op dat moment precies te weten wat ons te wachten staat. Ons advies voor 2019: werk vooral aan versterking van de structuur van jouw bedrijf. Daarvoor zijn vier aandachtspunten te onderscheiden, die in deze blog worden toegelicht.

Na de goede jaren 2017 en 2018 zijn, met de kennis van vandaag, ook de economische vooruitzichten voor 2019 nog steeds positief. Dat neemt echter niet weg dat de eerste wolkjes voor mindere tijden al zichtbaar zijn. Maar of de voorspoed nu twee jaar duurt of iets korter of langer, de vraag is wat ondernemers met dit gegeven in 2019 gaan doen. Denk aan deze vier aandachtspunten:

 1. Check de ‘verborgen knelpunten’ in de bedrijfsvoering

Hiermee wordt bedoeld dat je met je team nagaat waar in de organisatie de meest kwetsbare onderdelen zitten. Let op: kwetsbaar is iets heel anders dan zwak. Ogenschijnlijk goed functionerende onderdelen of processen kunnen bij geringe tegenslag opeens de zwakste schakel blijken!

Bekijk dat eens voor de personele organisatie, de productiemiddelen en de inrichting van werkprocessen van jouw bedrijf. Meer (pro-actieve) aandacht voor deze zaken maakt de organisatie stabieler.

2. Bouw financiële reserves op

Heb jij in het recente verleden wel eens slechte ervaringen opgedaan met te beperkte financiële reserves? Nu de resultaten stijgen en meer liquiditeiten beschikbaar komen, is het zaak reserves op te bouwen voor mindere tijden. Denk daarbij aan versterking van het eigen vermogen (gezonde solvabiliteit), een ruimere liquiditeit door goede beheersing van het werkkapitaal, en het afbouwen van schulden en leningen.

Het aanhouden van liquiditeiten heeft een strategisch doel en rechtvaardigt de (zeer) beperkte rente-inkomsten. Toekomstige tegenvallers hebben dan niet direct impact op je bedrijfsvoering.

 3. Investeer in productiviteitsverhoging

Rekening houdend met de huidige krapte op de arbeidsmarkt en een mogelijke prijsdruk in de toekomst, zal de productiviteit van de onderneming voortdurend moeten verbeteren. Investeringen moeten daarom vooral gericht zijn op efficiencyverhoging.

Daarnaast is het van belang om bij investeringen oog te houden voor innovatie, inclusief verduurzaming, en het faciliteren van structurele groei op de lange termijn. Gericht investeren verhoogt het duurzaam concurrerend vermogen.

 4. Focus houden op je belangrijkste klanten (A-klanten)

De onderneming drijft primair op een groep van loyale vaste klanten (terugkerende kopers) of een specifieke doelgroep (veelal eenmalige kopers). Zeker als je omzet sterk afhankelijk is van slechts enkele klanten is dit een voortdurend aandachtspunt. Dit vergt een hoge mate van klantgerichtheid van de gehele onderneming.

Het is ook van belang om te kunnen achterhalen op welke wijze je de A-klanten in de eerstvolgende jaren nog beter van dienst kan zijn. Leef je daarbij in de vraagstukken en prioriteiten in die zich bij deze klanten kunnen voordoen en hoe je daarbij kan ondersteunen. Als je hier telkens goed in slaagt, verstevig je daarmee de continuïteit van je onderneming.

Deze overwegingen geven je hopelijk genoeg stof tot overdenken voor de komende feestdagen, om vervolgens weer vol goede moed het nieuwe jaar te starten. Wil je meer tips om gezond door te groeien in 2019? Download dan het onderstaande e-book!

New Call-to-action

Thexton Armstrong helpt vakmensen nog betere ondernemers te worden. In deze video vertelt Ronald Meerman, eigenaar van drie uitzendbureaus voor 65-plussers, hoe Thexton Armstrong hem geholpen heeft met de positionering van zijn bedrijf Flevoland65+.